Alapvető, működést szabályozó jogszabályok
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017/1938/EU RENDELETE (2017. október 25.) a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a 994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679/EU RENDELETE (2016. április 27.) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 347/2013/EU RENDELETE (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1227/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 715/2009/EK RENDELETE (2009. július 13.) a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 713/2009/EK RENDELETE (2009. július 13.) az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/27/EU IRÁNYELVE (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/73/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/55/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

 • A BIZOTTSÁG (EU) 2017/460 RENDELETE (2017. március 16.) az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról

 • A BIZOTTSÁG (EU) 2017/459 RENDELETE (2017. március 16.) a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

 • A BIZOTTSÁG (EU) 2015/703 RENDELETE (2015. április 30.) az interoperabilitás és az adatcsere szabályaira vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról

 • A BIZOTTSÁG (EU) 1348/2014 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. december 17.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete 8. cikke (2) és (6) bekezdésének végrehajtására irányuló adatszolgáltatásról

 • A BIZOTTSÁG (EU) 312/2014 RENDELETE (2014. március 26.) a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról
 • 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról

 • 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

 • 2013. évi XXII. törvény a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 • 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

 • 2007. CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

 • 2006. évi XXVI. törvény a földgáz biztonsági készletezéséről

 • 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről és módosításai
 • 296/2015. (X. 13.) Kormányrendelet a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén, a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról

 • 122/2015. (V. 26) Kormányrendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról

 • 265/2009. (XII. 1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről

 • 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

 • A Get. vonatkozó paragrafusa szerint előírt egyéb, kiadásra kerülő Kormányrendeletek
 • 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól

 • 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról

 • 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről

 • 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet a földgáz biztonsági készlet mértékéről

 • 57/2013. (IX. 27.) NFM rendelet a bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokról

 • 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

 • 46/2004. (IV. 16.) GKM rendelet a földgáz hatósági áraival kapcsolatos árfelülvizsgálati eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről

 • 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről
  • 11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelete a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről

  • 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről

  • 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről

  • 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól

  • 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól

  • 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról